ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRE TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR MOKAMŲ
 KOMERCINIŲ PASLAUGŲ ELEKTRONINĖS APSKAITA

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
MOKINIO PAŽANGOS STEBĖSENOS IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO
BŪDU TVARKOS APRAŠAS