PATVIRTINTA
                                                                                                                                Šiaulių jaunųjų turistų centro
                                                                                                                                direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d.
                                                                                                                                įsakymu Nr. ĮVK-49

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių jaunųjų turistų centro tvarkos aprašas (toliaus – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Šiaulių jaunųjų turistų centro (toliau – JTC) teikiamas neformaliojo vaikų švietimo programas (toliau - Programa), nustato grupių komplektavimo tvarką, informavimo apie priėmimą ir prašymų pateikimo terminus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.T-143 (2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.T-170 redakcija)

II. GRUPIŲ FORMAVIMAS

3. Šiaulių jaunųjų turistų centro taryba, vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu maksimaliu JTC ugdomų mokinių skaičiumi, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. nustato grupių skaičių, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų bendrųjų ugdymo planų nuostatas, ugdymo plano ir Programų reikalavimus, vaikų ir tėvų pageidavimus bei mokytojų kvalifikaciją

4. Grupių formavimas vykdomas iki einamųjų metų spalio 1 d. Jeigu grupėje yra laisvų vietų, mokiniai priimami visus mokslo metus.

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

5. Šiaulių jaunųjų turistų centras teikia neformaliojo vaikų švietimo kraštotyros, orientavimosi vietovėje, turistinių įgūdžių ugdymo krypčių programas, kurių įgyvendinimą reglametuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro Ugdymo planas, suderintas su Švietimo skyriumi.

6. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus bendruosius kriterijus, Bendruosius ugdymo planus ir JTC nuostatus.

7. Ugdymosi programas mokiniai renkasi laisvanoriškai, pagal saviraiškos poreikius.

8. Ugdymo programos turinio įgyvendinimui grupės užsiėmimams skiriamos 6 val. per savaitę (210 val. per mokslo metus) arba, atsižvelgus į orientavimasi vietovėje ir turistinių įgūdžių ugdymo programos sportinių gebėjimų ugdymo ypatumus ir mokinių saviraiškos poreikius, 9 val. per savaitę (315 val. per mokslo metus).

9. Ugdymas organizuojamas grupėje. Mokinių skaičiaus vidurkis grupėje -12.

10. Grupinių užsiėmimų skaičius per savaitę 2-4 užsiėmimai.

IV. PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

11. Į JTC priimami mokiniai nuo 7 iki 19 metų amžiaus.

12. Priimant į JTC atranka nėra vykdoma. Mokiniai priimami atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų pageidavimus, mokinių amžių bei nustatytą steigėjo priimamų mokinių ir grupių skaičių.

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į JTC, pateikia:

13.1. prašymą, kuriame nurodoma:

13.1.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

13.1.2. tėvų ar globėjų adresas, telefonas;

13.1.3. programa, pagal kurią norėtų mokytis vaikas;

13.2. gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento kopija;

13.3. vaiko sveikatos pažyma (forma Nr.027-1/a) arba jos kopija, išduota ne anksčiau kaip prieš metus.

14. Prašymai dėl priėmimo į JTC registruojami Prašymų registracijos knygoje.

15. Mokinių priėmimas į JTC įforminamas direktoriaus įsakymu, sudaroma sutartis dėl teikiamo neformaliojo vaikų švietimo su mokinio įstatyminiais atstovais.

16. Prašymai ugdytis JTC gali būti pateikiami ir mokiniai priimami per visus mokslo metus jei yra laisvų vietų.

17. Grupės mokytojas, teikia siūlymus dėl grupės komplektavimo, nebelankančių užsiėmimų mokinių išbraukimo iš grupės sąrašo ir kitų mokinių priėmimo į laisvas vietas grupėje.

18. Grupės mokytojas yra atsakingas už sukomplektuotos grupės priėmimo dokumentų tvarkymą ir pateikiamų duomenų tikslumą.

19. Atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustato steigėjas. Atlyginimas mokamas už kiekvieną mokslo metų mėnesį.

20. Mokinių išbraukimas ir suteiktos atlyginimo mokėjimo lengvatos įforminamos direktoriaus įsakymu.

V. MOKINIŲ PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

21. Mokiniai išbraukiami iš JTC, kai be pateisinamos priežasties nelanko užsiėmimų vieną mėnesį.

22. Mokiniai, nesilaikantys JTC tvarkos taisyklių, mokytojų tarybos siūlymu ir JTC tarybos sprendimu gali būti šalinami iš JTC.

23. Mokinių pašalinimas iš JTC įforminamas direktoriaus įsakymu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Aprašas skelbiamas Šiaulių jaunųjų turistų centro interneto puslapyje.

25. Informacija apie JTC veiklą ir priėmimo tvarką teikiama Šiaulių jaunųjų turistų centre (Rygos g. 36), JTC kontaktiniais telefonais, el.paštu sjtc@splius.lt.


26. Grupių mokytojai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su šiuo aprašu.