UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS


 
      Šiaulių jaunųjų turistų centras vykdo neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo: orientavimosi vietovėje, orientavimosi sporto, laipiojimo sporto programas;  turizmo ir kraštotyrinio ugdymo: pėsčiųjų turizmo, sportinio turizmo, kraštotyros įgūdžių ugdymo ir etnografinio ugdymo programas.
      Ugdymo programų tikslas – plėtoti mokinių saviraišką ir ugdyti bendrąsias ir asmenines kompetencijas, suteikiant kraštotyros, orientavimosi vietovėje, laipiojimo ir turistinės veiklos žinių ir gebėjimų.
      Ugdymosi programas mokiniai renkasi laisvanoriškai, pagal saviraiškos poreikį.
      Ugdymas organizuojamas grupėje. Mokinių skaičiaus vidurkis grupėje -12.
      Ugdymo proceso pradžia - 2022 m. rugsėjo 1d.
      Ugdymo proceso trukmė - 39 savaitės.(iki gegužės 31 d.) Bendras valandų skaičius per mokslo metus skaičiuojamas už 35 ugdymo savaites.
      Mokiniams atostogos skiriamos:
              Rudens atostogos -  2022-10-31 -  2022-11-04,
              Žiemos (Kalėdų)  -  2022-12-27 -  2022-01-06,
    Žiemos                 -   2022-02-13  -  2022-13-17,
              Pavasario (Velykų)- 2022-04-11  - 2021-04-14
       Ugdymo procesas organizuojamas pagal grupės mokytojo sudarytą ir Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą grupės darbo tvarkaraštį. Mokinių  lankomumas fiksuojamas. Lankomumo priežiūra vykdoma Šiaulių miesto savivaldybės administracijos įdiegtoje elektroninėje lankomumo apskaitos sistemoje. Mobiliais skaitytuvais fiksuojamas atvykusio mokinio elektroninis mokinio pažymėjimas.
Ugdymo programos turinio įgyvendinimui grupės užsiėmimams skiriamos 6 val. . 9val. skiriamos atsižvelgus į sportinio ugdymo ypatumus ir mokinių saviraiškos poreikius. Užsiėmimo trukmė,  1-3 akademinės valandos. Grupinių užsiėmimų skaičius per savaitę 2-4 užsiėmimai.
      Ugdomoji veikla vykdoma aplinkose, kurios padeda įgyvendinti ugdymo tikslus. Pagrindinės ugdymo proceso organizavimo ir ugdomosios veiklos formos:
      1. specialiuosius gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas ugdančios teorinės ir praktinės pratybos mokykloje, sporto salėje, gamtoje, muziejuje ar kitoje netradicinėje aplinkoje, projektinė veikla;
      2. plėtojantys gebėjimus Jaunųjų turistų centro renginiai: varžybos, turistiniai žygiai, konkursai, ekskursijos ir išvykos, šventės, stovyklos ir kt. numatyti mokyklos renginių kalendoriuje;
3. asmeninių kompetencijų ugdymas,  dalyvavaujant miesto, šalies ir tarptautiniuose turizmo, kraštotyros ir orientavimosi sporto ir kituose renginiuose.
Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, pūga ir kt.) ir aplinkybių Centre  keliančių pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
      Mokinių atostogų metu gali būti vykdoma sportinė, pažintinė, kultūrinė, projektinė ir kita veikla siejama su Centro tikslais ir mokinių saviraiškos poreikiais Centre ir už jo ribų. Ši veikla organizuojama pagal atskirą tvarkaraštį.
Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į užsiėmimus gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – visi mokiniai.
      Ugdymo turinys gali būti diferencijuojamas ir individualizuojamas nepažeidžiant mokinių priklausymo nuolatinei grupei ir yra taikomas:
      1. individualiai ugdymo turinį pritaikant mokiniui pagal jo ugdymosi poreikius;
      2. skiriant atlikti atitinkamas individualias ir grupines veiklas;
      3.gabių ir aukštą ugdymosi motyvaciją turinčių mokinių saviraiškos galimybių plėtojimui;
      4. užtikrinant mokinių sveikatos saugą, mokant turizmo, orientavimosi, laipiojimo sporto technikos;
Vertinant Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinių pažangą ir pasiekimus, vadovaujamasi Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinio pažangos stebėsenos ir vertinimo tvarkos aprašu.  Grupės mokytojas, atsižvelgdamas į ugdymo tikslus ir grupės mokinių patirtį bei gebėjimus,  konkretizuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdus ir informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie organizuojamą ugdymo procesą ir mokinių pažangą bei pasiekimus.
Mokiniui, dalyvavusiam neformaliojo vaikų švietimo programoje, Centro nustatyta tvarka išduodamas Šiaulių jaunųjų turistų centro Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

 

2022 -2023 MOKSLO METŲ  UGDYMO PLANAS

 2022-09-21