ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO PILIETINIO IR TAUTINIO UGDYMO PROJEKTO
             “MAN LIETUVA PRASIDEDA ŠIAULIUOSE”PAŽINTINĖS KULTŪRINĖS PROGRAMOS
                                                                “ ŠIAULIŲ ARCHITEKTŪRA “
                                                                                 NUOSTATAI                                                                                    NUOSTATAI
                                                                                               I. BENDROSIOS NUOSTATOS
      Tėvynės pažinimas prasideda nuo savo gimtosios aplinkos pažinimo. Jauni žmonės stebėdami, fiksuodami, vertindami ir
pateikdami surinktą informaciją ugdosi tautinę ir pilietinę savimonę, įgija žinių ir praktinių kraštotyrinio darbo gebėjimų.
      1. Projekto tikslas - plėtoti Šiaulių jaunųjų turistų centro mokinių saviraiškos poreikių tenkinimo galimybes, ugdyti
bendrakultūrinę kompetenciją ir kraštotyrinius gebėjimus, supažindinant mokinius su Šiaulių miesto architektūros stiliais,
architektūriniu paveldu, mažąja architektūra.
                                                                                    II. PROJEKTO UŽDAVINIAI
      2. Projekto uždaviniai:
      2.1. Žinoti miesto architektūros paminklus, pateikti ir kaupti apie juos informaciją.
      2.2. Fiksuoti aplankytus objektus ir pateikti apie juos informaciją pagal kraštotyros dabų rengimo reikalavimus papildant
nuotraukomis bei mokinių piešiniais.
      2.3. Surinkti medžiagą apie Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Katedrą ir parengti apie ją ekskursiją.
     3. Projektas vykdomas nuo 2012 m. vasario 1 d. iki 2012 m. gegužės 31 d.
     4. Projekte dalyvauja Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyros grupių mokiniai.
     5. Projektą organizuoja ir vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyros mokytojų metodinė grupė.
Koordinatorė- Marija Gedminienė.
                                                                                       III. PROJEKTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
      6. Proejkto veiklų planas:
      6.1. Startinis projekto renginys – klausimų ir užduočių viktorina “Proto mūšis” (2012 m. iki vasario 1 d.);
      6.2. Susipažinimas su miesto architektūriniais objektais, jų istorija, architektūros stiliais. Informacijos apie juos rinkimas grupėse.
(2012m. vasario mėn.);
      6.3. Objektų fiksavimas, surinktos medžiagos sisteminimas, kaupimas bei skelbimas JTC kraštotyrininkų stende
(2012m. kovo – gegužės mėn.);
      6.4. Dalyvavimas pažintiniame žygyje “Atrask Šiaulius” (kovo mėn.);
      6.5. Ekskursijos apie Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Katedrą stebėjimas, analizavimas, aptarimas (2012m. balandžio mėn..);
      6.6. Jaunieji gidai mokosi ekskursijų vedimo metodikos, parengia ir praveda kraštotyrininkams ekskursiją apie Šiaulių Katedrą
(2012m. gegužės mėn.);
      6.7. Surengtos projekto darbų parodos “Šiaulių architektūra” (balandžio – gegužės mėn.);
      6.8. Projekto rezultatų apibendrinimas Šiaulių jaunųjų turistų centro kraštotyrininkų mokslo metų pabaigos konferencijoje
“Man Lietuva prasiseda Šiauliuose” (gegužės mėn.)
                                                                                                 IV. SIEKTINI REZULTATAI
      7. Projekto dalyviai 2012 m.vasario – gegužės mėn. domėsis Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Katedros, Chaimo Frenkelio vilos,
Žaliūkių vėjo malūno, miesto pėsčiųjų gatvės (Bulvaro), kitų miesto architektūrinos paminklų, istorija, architektūros stiliais, eksponatais.
Kaupdami ir sistemindami surinktą informaciją, skelbdami ją JTC ugdytiniams, parengdami darbų parodas pagilins kraštotyrinio darbo
rengimo gebėjimus. Jaunųjų gidų grupės mokiniai pagilins ekskursijų vedimo metodikos žinias, parengs ekskursiją apie Šiaulių Katedrą ,
patobulins praktinius gebėjimus.
                                                                                                     V. APDOVANOJIMAS
      8. Mokiniai, aktyviausiai dalyvavę projekto veikloje, apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus padėka, paskatinti išvyka.