AKTYVIAUSIO ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO  RENGINIŲ DALYVIO KONKURSO „RASK“
                                                                (Rink. Atrask. Svajok. Kurk.)
 
                                                                                                             NUOSTATAI
 
                                                                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
            1. Aktyviausio Šiaulių jaunųjų turistų centro (toliau – Šiaulių JTC) renginių dalyvio konkurso „RASK“(toliau – konkursas)
                nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo, dalyvių skatinimo tvarką.
            2. Konkurso koordinatorė – Genovaitė Beleckaitė, Šiaulių JTC direktoriaus pavaduotoja. Konkurso vykdytojai – grupių mokytojai.
            3. Konkurso tikslas -  didinti Šiaulių JTC mokinių motyvaciją veiklai skatinant dalyvauti  renginiuose.
            4. Uždaviniai:
      4.1. Padidinti Šiaulių JTC  ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti  palankias sąlygas atskleisti individualius  mokinių gebėjimus;
            4.2. Padėti mokiniams išsiugdyti atsakomybę už ugdymosi pasiekimus;
            4.3. Pristatyti, viešinti  Šiaulių JTC gerosios mokytojų praktikos pavyzdžius.
 
                                                                                                            II. DALYVIAI
 
5. Konkurso dalyviai – Šiaulių JTC visų ugdymo krypčių 1-8 klasių mokiniai.
 
                                                                                        III. VYKDYMO SĄLYGOS
 
6. Konkursas vyks  – 2018 m. sausio – gegužės mėn. ir rugsėjo - gruodžio mėn.

NUOSTATAI

RASK PRIEDAI

7. Konkurso dalyviai registruoja dalyvavimą renginiuose pildydami DALYVIO KORTELĘ (1 priedas).
8. Grupės mokytojas ir mokiniai susitaria dėl Dalyvio kortelės pildymo, apskaitos, informacijos teikimo.
 
                                                                                     IV. VERTINIMAS IR SKATINIMAS
           
             9. Grupės mokytojas  iki gegužės 20 d. ir gruodžio 20 d. pateikia informaciją (2 priedas ) apie grupės mokinių dalyvavimą renginiuose  el.paštu  sjtc@splius.lt           
            10. Visi konkurso dalyviai apdovanojami lipduku.
            11. Kiekvienos grupės nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami padėkos raštais, o konkurso nugalėtojai ir prizininkai atskirai pagal ugdymo kryptis – prizais.
 
                                                                                       V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
12. Konkurso rezultatai aptariami Šiaulių JTC mokytojų metodinėse grupėse, skelbiami Šiaulių JTC svetainėje www.sjtc@splius.lt
13. Už konkurso rezultatų apskaitą, tikslumą ir informacijos pateikimą atsakingi Šiaulių JTC grupių mokytojai.