ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                      TURISTINIŲ ŽYGIŲ DIENOS  VARŽYBŲ „NUO MOKYKLOS PRIE MOKYKLOS“ ,
                                             SKIRTŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 30-MEČIO MINĖJIMUI,
                                                                                                     NUOSTATAI
 
                                                                                                        I SKYRIUS
                                                                                           BENDROSIOS NUOSTATOS         
            Minint 1990 m. sausio mėn. paskelbto Švietimo įstatymo projekto, kuriuo prasidėjo šiuolaikinės Lietuvos
            švietimo sistemos kūrimas, 30-metį, Lietuvos moksleivių sąjungos siūlymu Lietuvos Respublikos Seimas
            2020-uosius paskelbė Mokyklų bendruomenių metais.
            1. Turistinių žygių dienos varžybų „Nuo mokyklos prie mokyklos“ (toliau - varžybos), nuostatai reglamentuoja šių varžybų

VARŽYBŲ NUOSTATAI

ŽYGIO OBJEKTŲ SĄRAŠAS (I priedas)

ŽYGIO KOMANDOS NUMERIS (2 priedas)

REGISTRACIJOS KORTELĖ (3 priedas)

 

                tikslus, organizavimo, vertinimo ir aktyviausių dalyvių skatinimo tvarką.
            2. Žygių dienos varžybas  „„Nuo mokyklos prie mokyklos“ organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo mokytojų
                metodinė grupė. Renginio koordinatorė – Marija Agnė Kalasauskaitė
            3. Žygių dienos varžybų tikslas – paskatinti miesto vaikus ir jaunimą aktyviai keliaujant  prisidėti prie Lietuvos Seimo
                sprendimu 2020 m. minimų Lietuvos istorijai reikšmingų įvykių paminėjimo, geriau pažinti gimtąjį kraštą, ugdyti patriotizmą,
                socialines kompetencijas ir aktyvios ir sveikos gyvensenos poreikį.
            4. Žygio dienos varžybų dalyviai savarankiškai pasirengia maršrutą  aplankydami Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklas. 
                Žygio objektų (mokyklų) sąrašas pateiktas šių nuostatų
                                                                                                      1 PRIEDE.
                                                                                                     II SKYRIUS
                                                       ORGANIZAVIMAS, DALYVIAI, PROGRAMA, REGISTRACIJA
            5. Varžybos vykdomas 2020 m. kovo 12 dieną. Kontrolinis laikas – 2 val.
            9. Varžybose gali dalyvauti Šiaulių miesto ugdymo įstaigų mokiniai, mokinių tėveliai, kiti miesto bendruomenės nariai.
            6. Varžybose dalyvaujama komandomis.  Komandą sudaro 2 - 6 asmenų  grupė.
            7. Dalyviai skirstomi į grupes: I grupė - 1-5 klasių mokiniai; II grupė – 6-8 klasių mokiniai,  III grupė -  9-12 klasių mokiniai, suaugusieji; IV grupė – Šeimos.
            8. Startas nuo 14.30 val. iki 16.30 val. Starto vietą komandos renkasi pačios. Pasiruošę startuoti dalyviai (komandos mokytojas)
                REGISTRUOJASI TEL. 8 699 52392 (G.Beleckaitės tel.) ir sužinoję komandos numerį, jį ryškiai užrašo žygio komandos numerio lape 2 PRIEDAS.
            9. Komandos vadovas dalyvių ir objektų registracijos kortelėje 3 PRIEDAS įrašo reikalingą informaciją: amžiaus grupę, dalyvius, starto laiką, žygio metu -
                aplankytus objektus.
            10.  Į FINIŠO vietą, ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRĄ  grįžti ne vėliau kaip 18.30 val.
            12. Dalyviai  savarankiškai  susidaro numatomų aplankyti objektų (mokyklų) maršrutą.
            13. Į žygį dalyviai pasiima komandos numerio lapą. Prie objektų dalyviai su komandos numerio lapu  (2 priedas) fotografuojasi savo  fotoaparatu ar telefonu.
                 Žygyje reikalinga rašymo priemonė, šviesą atsidintis atšvaitas.
            14. Žygyje galima naudotis miesto žemėlapiu, kitomis navigacinėmis priemonėmis.Tam tikrą atsumą galima įveikti viešuoju transportu. Šį atstumą reikia nurodyti finišavus.
            15. BŪTINA laikytis saugaus elgesio ir Kelių eismo mieste taisyklių, pasirūpinti tinkama apranga ir avalyne, laikytis bendrosios etikos normų,  būti drausmingais, tausoti
                  gamtą ir aplinką, informuoti vadovą/organizatorius apie pasitraukimą iš žygio.
            
                                                                                                       III SKYRIUS
                                                                     NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
            16. Objektai vertinami taškais (vienas objektas – 1 taškas) Komandos gali gauti papildomų taškų, jeigu finišo vietoje atsakys į trumpo testo klausimus
                  (1 teisingas atsakymas-1 taškas), susijusius su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis.
            17. Nugalėtojas nustatomas pagal aplankytų objektų skaičių, parodžius nuotraukas iš karto sugrįžus iš žygio ir papildomų taškų, atlikus testą, sumą.
            18.  Surinkus vienodą taškų sumą skiriama ta pati vieta
            19. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais. Visi žygio dalyviai – lipdukais. Apdovanojimai bus įteikti renginiuose pagal ugdymo kryptį.