ŠALIES MOKINIŲ TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ UŽDAROSE PATALPOSE, SKIRTŲ
                                                        LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI
                                                                                                    NUOSTATAI                                                  VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                                                                                                                                             VARŽYBŲ REZULTATAI
                                                                                                                                                                             VARŽYBŲ AKIMIRKOS
                                                                                  
                                                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Šalies mokinių turizmo technikos varžybų uždarose patalpose, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai (toliau Varžybos), nuostatai reglamentuoja
varžybų tikslus, varžybų organizavimo ir vykdymo, nugalėtojų nustatymo tvarką.
   2. Varžybos vykdomos 2013 m. kovo 9–10 dienomis Šiauliuose, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje (Tiesos g.1).
   3. Varžybas organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Centras) Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius,
vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
   4. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai.
   5. Varžybų tikslas: šalies mokinių turistinių gebėjimų plėtojimas, asmeninių bei socialinių kompetencijų ugdymas.
 
                                                         II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
   6. Varžybos vykdomos vadovaujantis Centro direktoriaus 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. R1-11 patvirtintomis Mokinių pėsčiųjų turizmo varžybų taisyklėmis,
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-33 ir šiais nuostatais.
   7. Varžybos organizuojamos trijų amžiaus grupių mokiniams:
- jauniams – gim. 1996 m. ir vyresniems, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje;
- jaunučiams – gim. 1999 – 1997 m.;
- vaikams – gim. 2000 m. ir jaunesniems.
   8. Varžybos vykdomos kalnų kelionių turizmo grupėje ir pėsčiųjų turizmo grupėje.
   9. Komandą sudaro: 4 dalyviai, iš jų ne mažiau kaip 1 mergaitė, ir vadovas.
   10. Komandos dalyvavimo varžybose mokestis 40 Lt. Komandos dalyvavimo mokestį renka varžybų vykdytojaiŠiaulių jaunųjų turistų centras
(Rygos g. 36, Šiauliai, įm.k.190540196, a/s LT53 7300 0100 8301 9947, AB bankas „Swedbankas“). Mokestis gali būti mokamas vietoje arba pavedimu.
   11. Nakvynę galima užsisakyti Šiaulių jaunųjų turistų centre, Rygos g. 36, tel. 8 41 523992. Nakvynės kaina 17 Lt.
   12. Varžyboms būtinas inventorius. Komandos dalyvis turi turėti apraišus, 4 karabinus, pirštines, komanda – 4 pagrindines (10–12 mm skersmens) ir 2 pagalbines
(8 mm skersmens) virves (virvių ilgis 30 m), 4 nusileidimo lapelius ir 20 karabinų, žumarus (galima bus pasiskolinti).
   13. Apie dalyvavimą varžybose būtina pranešti iki 2013 m. kovo 5 d. faksu 8-5 2120149 arba el. paštu marius.juskevicius@lmnsc.lt ir telefonu 8 620 69317
Rolandui Šidlauskui. Būtina nurodyti atvykstančių komandų skaičių (paraiškos forma pateikta 1 priede).
Papildoma informacija bus teikiama nuo 2013 m. kovo 5 d. tel. 8 620 69317.
   14. Komandos, atvykusios į varžybas, mandatų komisijai pateikia spausdintą paraišką, patvirtintą siunčiančios organizacijos vadovo, su vietos sveikatos priežiūros
specialisto (gydytojo arba bendrosios praktikos slaugytojo) viza kiekvienam dalyviui (jaunių, jaunučių ir vaikų komandų paraiškos pateikiamos atskirai).
   15. Vyresnėje amžiaus grupėje gali dalyvauti jaunesnės amžiaus grupės dalyviai: vaikai vietoj jaunučių, jaunučiai vietoj jaunių. Komandos sudėtyje negali būti
daugiau kaip 50 % kitos amžiaus grupės dalyvių.
                                                                                      III. VARŽYBŲ PROGRAMA
   16.                                                                                                2013-03-09 Komandinės turizmo technikos varžybos
iki 11 val. atvykimas į varžybas, mandatų komisija.
11.30 val. – varžybų atidarymas, supažindinimas su trasomis.
12.00 val. komandinės turizmo technikos varžybos.
18.00val. – komandinių turizmo technikos varžybų dalyvių apdovanojimai.
                                                                                                       2013-03-10 Dvejetų turizmo technikos varžybos
11.00 val. – supažindinimas su dvejetų turizmo trasa.
11.15 val. – dvejetų turizmo varžybos.
15.00 val. – varžybų uždarymas.
  17. Galimos rungtys: pakilimas suoliuku, oro perkėlos įrengimas ir įveikimas, traversas, buomas su turėklais, nusileidimas suoliuku, lygiagrečios virvės,
mazgų rišimas, kopėtėlių traversavimas, nusileidimas diulferiu ir jo įsirengimas, neštuvų gaminimas, sienelės traversavimas, pakilimas virvinėmis kopėtėlėmis,
virvės markiravimas, lipimas su žumarais ir kt.
Visoje trasoje einama su komandine sauga ir savisauga. Saugoma per lapelį. Kylant aukštyn pirmam dalyviui privaloma kilputė.
                                       IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI, VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
   18. Komandinėse ir dvejetų turizmo technikos varžybose nugalėtojai nustatomi pagal mažiausią laiko sumą, kurią sudaro sugaištas laikas įveikiant trasą ir gautų baudų
laikas už etapų įveikimą ir užduočių atlikimą.
   19. Komandos, užėmusios pirmą–trečią vietas, apdovanojamos Centro diplomais ir taurėmis; dalyviai – Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais ir medaliais. Dvejetų
turizmo technikos varžybose 1–3 vietas iškovoję sportininkai apdovanojami diplomais ir rėmėjų prizais.
   20. Išlaidos, susijusios su varžybų organizavimu, apmokamos iš Centro lėšų, o varžybų vykdymas iš komandų dalyvavimo varžybose mokesčio bei rėmėjų lėšų.
Vadovo, mokinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas bei komandos dalyvavimo varžybose mokestį pagal galimybes apmoka siunčianti organizacija arba patys
dalyviai.
   21. Kalnų kelionių technikos varžybų rezultatai įeina į Keliautojų sąjungos kalnų kelionių daugiakovės čempionato įskaitą.