ŠALIES MOKINIŲ TURIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ UŽDAROSE PATALPOSE „ŠIAULIAI 2014“
                                                                                                      NUOSTATAI
 
                                                    I. BENDROSIOS NUOSTATOS
      1. Šalies mokinių turizmo technikos varžybų uždarose patalpose „Šiauliai 2014“ nuostatai (toliau –
nuostatai) reglamentuoja varžybų tikslus, varžybų organizavimo ir vykdymo, nugalėtojų nustatymo tvarką.
      2. Varžybos vykdomos 2014 m. kovo 8–9 dienomis Šiauliuose, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto
salėje (Tiesos g.1).
      3. Varžybas organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Centras) Turizmo ir
etnokultūrinio ugdymo skyrius, vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
      4. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai.
      5. Varžybų tikslas: šalies mokinių turistinių gebėjimų plėtojimas, asmeninių bei socialinių kompetencijų
ugdymas.
                             II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
      6. Varžybos vykdomos vadovaujantis Centro direktoriaus 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. R1-11
patvirtintomis Mokinių pėsčiųjų turizmo varžybų taisyklėmis, Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-33 ir šiais
nuostatais.
      7. Varžybos organizuojamos trijų amžiaus grupių mokiniams:
           - jauniams – gim. 1997 m. ir vyresniems, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje;
           - jaunučiams – gim. 1998 – 2000 m.;
           - vaikams – gim. 2001 m. ir jaunesniems.
      8. Varžybos vykdomos kalnų kelionių turizmo grupėje ir pėsčiųjų turizmo grupėje.
      9. Komandą sudaro: pėsčiųjų turizmo grupėje – 4 dalyviai, iš jų ne mažiau kaip 2 mergaitės ir vadovas,
kalnų kelionių turizmo grupėje – 4 dalyviai, iš jų ne mažiau kaip 1 mergaitė ir vadovas.
      10. Komandos dalyvavimo varžybose mokestis 40 Lt. Komandos dalyvavimo mokestį renka varžybų
vykdytojai – Šiaulių jaunųjų turistų centras (Rygos g. 36, Šiauliai, įm.k.190540196,a/s LT53 7300 0100 8301 9947,
AB bankas „Swedbankas“). Mokestis gali būti mokamas vietoje arba pavedimu.                                                                              VARŽYBŲ NUOSTATAI
                                                                                                                                                        VARŽYBŲ REZULTATAI
      11. Nakvynę galima užsisakyti Šiaulių jaunųjų turistų centre, Rygos g. 36, tel. 8 41 523992. Nakvynės kaina 17 Lt.
      12. Varžyboms būtinas inventorius. Komandos dalyvis turi turėti apraišus, 4 karabinus, pirštines,
komanda – 4 pagrindines (10–12 mm skersmens) ir 2 pagalbines (8 mm skersmens) virves (virvių ilgis 30 m),
4 nusileidimo lapelius ir 20 karabinų, blokantus (galima bus pasiskolinti).
      13. Apie dalyvavimą varžybose būtina pranešti iki 2014 m. vasario 28 d. faksu 8-5 2120149 arba el. paštu marius.juskevicius@lmnsc.lt ir telefonu 8 620 69317 Rolandui Šidlauskui. Būtina nurodyti atvykstančių komandų skaičių (paraiškos forma pateikta 1 priede). Papildoma informacija bus teikiama nuo 2014 m. vasario 28 d. tel. 8 620 69317.
      14. Komandos, atvykusios į varžybas, mandatų komisijai pateikia spausdintą paraišką, patvirtintą siunčiančios organizacijos vadovo, su vietos sveikatos
priežiūros specialisto (gydytojo arba bendrosios praktikos slaugytojo) viza kiekvienam dalyviui (jaunių, jaunučių ir vaikų komandų paraiškos pateikiamos atskirai).
      15. Vyresnėje amžiaus grupėje gali dalyvauti jaunesnės amžiaus grupės dalyviai: vaikai vietoj jaunučių, jaunučiai vietoj jaunių. Komandos sudėtyje negali būti daugiau
kaip 50 % kitos amžiaus grupės dalyvių.
                                                                                     III. VARŽYBŲ PROGRAMA
      16. 2013-03-08 Komandinės turizmo technikos varžybos
                            iki 11.00 val. – atvykimas į varžybas, mandatų komisija.
                                 11.30 val. – varžybų atidarymas, supažindinimas su trasomis.
                                 12.00 val. – komandinės turizmo technikos varžybos.
                                 18.00val. – komandinių turizmo technikos varžybų dalyvių apdovanojimai.
2013-03-09 Dvejetų turizmo technikos varžybos
                                11.00 val. – supažindinimas su dvejetų turizmo trasa.
                                11.15 val. – dvejetų turizmo varžybos.
                                15.00 val. – varžybų uždarymas.
      17. Galimos rungtys: pakilimas suoliuku, oro perkėlos įrengimas ir įveikimas, traversas, buomas su turėklais, nusileidimas suoliuku, lygiagrečios virvės, mazgų rišimas, kopėtėlių traversavimas, nusileidimas diulferiu ir jo įsirengimas, neštuvų gaminimas, sienelės traversavimas, pakilimas virvinėmis kopėtėlėmis, virvės markiravimas,
lipimas su blokantais ir kt. Visoje trasoje einama su komandine sauga ir savisauga. Saugoma per lapelį. Kylant aukštyn pirmam dalyviui privaloma kilputė.
 
                             IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI, VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
      18. Komandinėse ir dvejetų turizmo technikos varžybose nugalėtojai nustatomi pagal mažiausią laiko sumą, kurią sudaro sugaištas laikas įveikiant trasą ir gautų baudų
laikas už etapų įveikimą ir užduočių atlikimą.
      19. Komandos, užėmusios pirmą–trečią vietas, apdovanojamos Centro diplomais ir taurėmis; dalyviai – Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais ir medaliais. Dvejetų
turizmo technikos varžybose 1–3 vietas iškovoję sportininkai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais ir rėmėjų prizais.
      20. Išlaidos, susijusios su varžybų organizavimu, apmokamos iš Centro lėšų, o varžybų vykdymas iš komandų dalyvavimo varžybose mokesčio bei rėmėjų lėšų.
Vadovo, mokinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas bei komandos dalyvavimo varžybose mokestį pagal galimybes apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.