ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO
                                                    TURISTINIŲ MAZGŲ RIŠIMO KONKURSO
                                                                             NUOSTATAI
 
                                                                                       I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Šiaulių jaunųjų turistų centro turistinių mazgų rišimo konkurso nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslus, dalyvius, vykdymo, nugalėtojų nustatymo tvarką.
   2. Konkurso tikslas ir uždaviniai - sudaryti sąlygas mokinių turistinio meistriškumo tobulinimui,
ugdyti visų turizmo grupių mokinių turistinius gebėjimus.
   3.Konkursą organizuoja turizmo grupių mokytojai. Konkurso koordinatorius – Saulius Kelmelis
                                                                                               II. LAIKAS IR VIETA
   4. Konkursas vyks 2015 sausio 19 d. – vasario 27 d. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje
(Tiesos g.1). Mazgai, fiksuojant laiką, rišami: antradieniais – 18.00-19.30 val.
penktadieniais – 18.00-19.30 val. , sekmadieniais – 11.00-14.00 val.
                                                                                                      III. DALYVIAI
   5. Dalyviai varžosi asmeniškai amžiaus grupėse: jauniai gimę 1997 m. ir vyresni; jaunučiai gimę 1998 – 2000 m;
vaikai gimę 2001m ir jaunesni. Nauja grupė - mokinių tėvai.
                                                                                          IV. KONKURSO PROGRAMA
   6. Bus rišama 11 mazgų :piemens kilpa, čiuptukas, smaugtukas, tiesusis, akademinis, bromškotas,audėjų,
 ąsos, vedlys, aštuoniuke, priešpriešinis.( PRIDEDAMAS MAZGŲ RIŠIMO PRIEDAS                                                                VARŽYBŲ NUOSTATAI
   7. Visi mazgai bus rišami laikui.                                                                                                                                                              VARŽYBŲ REZULTATAI
Baudos bus skaičiuojamos nuo pusės dalyvių vidurkio laiko taip: iki 5min - 10s baudos,                                                               TURISTINIAI MAZGAI
iki 10min - 20s baudos, virš 10min - 30s baudos ir už kiekviena neteisingai surištą mazgą
(nesutvarkytas ar nėra kontrolinio mazgo gale - 1 baudos taškas, už nesuristą mazgą - 3 baudos taškai).
Visi mazgai turi būti sutvarkyti ir teisingi. Mazgai rišami ant virves, vienu galu. Tai reiškia kad kiekvienas
mazgas rišis iš vieno arba , kai reikia, kelių skirtingų virvių galų. Ant įtemtos virves bus prikabinta daug
virvučių kuriomis ir bus rišami mazgai ant tos pačios įtemtos virves.
Kiekvienas dalyvis galės rišti mazgus 3 kartus, iš kurių užskaitomas vienas geriausias laikas
                                                       V. KONKURSO APDOVANOJIMAI, METODINĖ INFORMACIJA
   8.Konkurso nugalėtojai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus padėkomis, rėmėjų prizais.
Apdovanojimai vyks kovo mėn. (data bus patikslinta).
   9. Informaciją ar metodinę pagalbą suteiks Saulius Kelmelis tel. 869200100
 
Priedas
KONKURSO MAZGAI
Piemens kilpa – rišamas ant virvės vienu galu.
Čiuptukas – rišamas ant virvės vienu galu.
Smaugtukas – rišamas ant virvės vienu galu. (virvės apsukimas ne mažiau 3 kartų)
Ąsos – rišami ant virvės vienu galu.
Tiesusis – rišamas dviem vienodo storio virvėmis (pavyzdyje parodyta kaip atrodo teisingas ir neteisingas mazgas be kontroliniu mazgų)
Akademinis – rišamas dviem skirtingo storio virvėmis, plonaja virve vedžiojama (pavyzdyje parodyta kaip atrodo teisingas ir neteisingas mazgas be kontrolinių mazgų)
Bromškotas – rišamas dviem skirtingo storio virvėmis, plonaja virve vedžiojama (pavyzdyje parodyta kaip atrodo teisingas ir neteisingas mazgas be kontrolinių mazgų)
Audėjų – rišamas dviem vienodo storio virvėmis (pavyzdyje parodyta kaip atrodo teisingas ir neteisingas mazgas be kontrolinių mazgų)
Vedlys – rišamas ant virves vienu galu vedžiojant.
Aštuoniukė – rišama ant virves vienu galu vedžiojant.
Priešpriešinis – rišami dviem vienodo storio virvemis vedžiojant.