ŠALIES MOKINIŲ TURIZMO TECHNIKOSVARŽYBŲ UŽDAROSE PATALPOSE „ŠIAULIAI 2015“
                                                                                                    NUOSTATAI
 
 
                                                                      I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Šalies mokinių turizmo technikos varžybų uždarose patalpose „Šiauliai 2015“ (toliau – varžybos)
nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja varžybų tikslus, varžybų organizavimo ir vykdymo, nugalėtojų
nustatymo tvarką.
   2. Varžybos vykdomos 2015 m. kovo 7–8 dienomis Šiauliuose, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje
(Tiesos g.1).
   3. Varžybas organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – Centras) Turizmo ir
etnokultūrinio ugdymo skyrius, vykdo Šiaulių jaunųjų turistų centras.
   4. Varžybose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai.
   5. Varžybų tikslas: šalies mokinių turistinių gebėjimų plėtojimas, asmeninių bei socialinių kompetencijų ugdymas.
 
                                                        II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO SĄLYGOS
   6. Varžybos vykdomos vadovaujantis Centro direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. R1-19
patvirtintomis Mokinių turizmo technikos varžybų taisyklėmis, Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1d. įsakymu Nr.ISAK-33 ir šiais
nuostatais.
   7. Varžybos organizuojamos trijų amžiaus grupių mokiniams:
   - jauniams – gim. 1998 m. ir vyresniems, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje;
   - jaunučiams – gim. 1999 – 2001 m.;
   - vaikams – gim. 2002 m. ir jaunesniems.
   8. Varžybos vykdomos kalnų kelionių turizmo grupėje ir pėsčiųjų turizmo grupėje.                                           VARŽYBŲ NUOSTATAI
   9. Komandą sudaro: pėsčiųjų turizmo grupėje – 4 dalyviai, iš jų ne mažiau kaip 2 mergaitės ir vadovas,                VARŽYBŲ REZULTATAI
kalnų kelionių turizmo grupėje – 4 dalyviai, iš jų ne mažiau kaip 1 mergaitė ir vadovas.
   10. Komandos dalyvavimo varžybose mokestis 12 eurų (41 Lt). (Komandoms, dalyvaujančioms tik Keliautojų
sąjungos čempionato įskaitoje, starto mokestis 6 eurai ). Komandos dalyvavimo mokestį renka varžybų vykdytojai –
Šiaulių jaunųjų turistų centras (Rygos g. 36, Šiauliai, į. k.190540196, a/s LT53 7300 0100 8301 9947, AB bankas „Swedbankas“).
Mokestis gali būti mokamas vietoje arba pavedimu.
   11. Nakvynę galima užsisakyti Šiaulių jaunųjų turistų centre, Rygos g. 36, tel. 8 41 523992. Nakvynės kaina 4,92 eurai (17 Lt).                
   12. Varžyboms būtinas inventorius. Komandos dalyvis turi turėti apraišus, 4 karabinus, pirštines,                                                                 
 komanda – 4 pagrindines (10–12 mm skersmens) ir 2 pagalbines (8 mm skersmens) virves (virvių ilgis 30 m),
4 nusileidimo lapelius ir 20 karabinų, blokantus (galima bus pasiskolinti).
   13. Apie dalyvavimą varžybose būtina pranešti iki 2015 m. vasario 28 d. faksu 8-5 2120149 arba el. paštu marius.juskevicius@lmnsc.lt ir telefonu
8 620 69317 Rolandui Šidlauskui. Būtina nurodyti atvykstančių komandų skaičių (paraiškos forma pateikta 1 priede). Papildoma informacija bus
teikiama nuo 2015 m. vasario 28 d. tel. 8 620 69317.
   14. Komandos, atvykusios į varžybas, mandatų komisijai pateikia spausdintą paraišką, patvirtintą siunčiančios organizacijos vadovo, su vietos
sveikatos priežiūros specialisto (gydytojo arba bendrosios praktikos slaugytojo) viza kiekvienam dalyviui (jaunių, jaunučių ir vaikų komandų
paraiškos pateikiamos atskirai).
   15. Vyresnėje amžiaus grupėje gali dalyvauti jaunesnės amžiaus grupės dalyviai: vaikai vietoj jaunučių, jaunučiai vietoj jaunių. Komandos sudėtyje
negali būti daugiau kaip 50% kitos amžiaus grupės dalyvių.
 
                                                                                   III. VARŽYBŲ PROGRAMA
   16. 2015-03-07 Komandinės turizmo technikos varžybos
iki  11 val. – atvykimas į varžybas, mandatų komisija.
      11.30 val. – varžybų atidarymas, supažindinimas su trasomis.
      12.00 val. – komandinės turizmo technikos varžybos.
      18.00val. – komandinių turizmo technikos varžybų dalyvių apdovanojimai.
2015-03-08 Asmeninės turizmo technikos varžybos
      11.00 val. – supažindinimas trasa.
      11.15 val. – asmeninės turizmo varžybos.
      15.00 val. – varžybų uždarymas.
 
   17. Galimos rungtys: pakilimas suoliuku, oro perkėlos įrengimas ir įveikimas, traversas, buomas su turėklais, nusileidimas suoliuku,
lygiagrečios virvės, mazgų rišimas, kopėtėlių traversavimas, nusileidimas diulferiu ir jo įsirengimas, neštuvų gaminimas, sienelės traversavimas,
pakilimas virvinėmis kopėtėlėmis, virvės markiravimas, lipimas su blokantais ir kt. Visoje trasoje einama su komandine sauga ir savisauga.
Saugoma per lapelį. Kylant aukštyn pirmam dalyviui privaloma kilputė.
 
                                IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI, VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
   18. Komandinėse ir dvejetų turizmo technikos varžybose nugalėtojai nustatomi pagal mažiausią laiko sumą, kurią sudaro sugaištas laikas įveikiant
trasą ir gautų baudų laikas už etapų įveikimą ir užduočių atlikimą.
   19. Komandinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai, apdovanojami Centro diplomais ir taurėmis; dalyviai – Šiaulių jaunųjų turistų centro diplomais
ir medaliais.
   20. Išlaidos, susijusios su varžybų organizavimu, apmokamos iš Centro lėšų, o varžybų vykdymas iš komandų dalyvavimo varžybose mokesčio bei
rėmėjų lėšų. Vadovo, mokinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas bei komandos dalyvavimo varžybose mokestį pagal galimybes apmoka
iunčianti organizacija arba patys dalyviai.